27-10-2015


Referat af Chance Changers´ generalforsamling den 27.10.15:

 

Tilstede var:

Martin Møller Frantzen, Lars Christian Schou, Njal M. Nielsen, Stinne Schytte, Lærke Faber-Petersen, Joan Mortensen, Sonni Z. Christiansen, Tommy Sørensen, Martin Frederiksen (fra kl. 18) og fra CAFA Tina Bjørn Olsen.

 

 • Valg af dirigent

Stinne Schytte lod sig vælge til dirigent.

 

 • Valg af referent

Tina Bjørn Olsen lod sig vælge til referent.

 

 • Forslag til vedtægter.

Bestyrelsen havde et ønske om, at vedtægterne skulle gennemgås en for en for at se, om der var behov for ændringer.

Det blev besluttet, at der i § 2, som siger noget om foreningens formål, skulle tilføjes noget med at holde foredrag.
Der tilføjes derfor følgende ordlyd på § 2: … Foreningen kan formidle kontakt til medlemmer, der ønsker at informere andre om det at være anbragt udenfor hjemmet. Dette kan f.eks. ske gennem foredrag til interesserede.


Det blev besluttet efter længere debat, at der i § 3, som siger noget om medlemmer, skal ændres fra 1 år til ½ år. Således at ordlyden bliver følgende:
… hvis de ikke har deltaget i foreningens aktiviteter igennem ½ år.
Årsagen til drøftelsen var, at bestyrelsen oplever, at det er svært at få besked fra medlemmerne, om de kommer til et arrangement eller ej.
Bestyrelsen vil arbejde videre med nogle mere specifikke hensigtserklæringer omkring punktet på et af de næste bestyrelsesmøder.
Disse hensigtserklæringer vil blive lagt ud på facebooksiden.

Omkring § 7, som omhandler økonomi, blev det drøftet, om der skulle opkræves en eller anden form for betaling for f.eks. maden.
Der blev talt, om enkelte medlemmer kunne støttes i forhold til transportudgiften.
Beslutningen blev, at der ikke skal ske nogen ændringer i vedtægterne på dette punkt, da det ikke er godt at blande enkelte medlemmers økonomi ind i foreningens.
Hvis enkelte medlemmer har problemer med transportudgifterne, aftalte vi, at de kunne kontakte Tina, og så ville hun se på, hvad hun kunne gøre for at hjælpe.

 

 • Forslag til budget. Og mulighed for at se budget.

Bestyrelsen fremlagde budget for 2015, og det ser fint ud.

På generalforsamlingen skal budgettet for 2014 godkendes, og Tina fremlagde dette budget, og hun kunne som revisor underskrive dette.
Det reviderede regnskab for år 2014 vedhæftes dette referat.

Der blev drøftet, om de kr. 1000,-, som der er afsat til hvert møde, er et passende beløb.
Dette synes at give god mening, og det ser ud til at holde set over tid. Når medlemmerne skal lave aktiviteter, er det ikke altid nok med kr. 1000,-, men så bruges pengene, som foreningen har fået af fonde og af CAFA.

 

Bestyrelsen vil gå i gang med at søge fonde igen, og de bad om Tinas støtte til dette.
Tina gør opmærksom på, at foreningen også kan søge CAFA om tilskud. Det vil bestyrelsen gøre i nærmeste fremtid.

 • Valg af foreningens formand.

Nuværende formand Martin Frantzen ville gerne genopstille, og han blev valgt med klapsalver.

 

 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  Njal M. Nielsen og Lars C. Schou ønskede genopstilling. Lærke Faber-Petersen har gået lidt til og fra bestyrelsen, men hun ville gerne være en del af bestyrelsen.
  Stinne Schytte ville gerne være suppleant.
  Der blev klappet.

 

 • Valg af revisor.

Tina Bjørn Olsen ønskede genopstilling og blev valgt.

 

 • Uddeling af gave til Burger King.

CC har fået foræret 40 Burger King menuer af et tidligere medlem af gruppen Michael Grube.
Der blev talt om, hvordan disse skulle fordeles.
Der var enighed om, at alle tilstedeværende fik 2 menuer hver, og de resterende 22 menuer skulle nydes ved næste arrangement, hvor gruppen også ville gå i biografen.

 

 • Forslag til Arrangementer.

Der var rigtig mange forslag til mulige arrangementer: Overnatning i Borup, videoaften, julearrangement, grill, paintball, brydning, fisketure, BMX-bane, bio, gokart, skøjter, sommerhustur, foredrag, tivolitur mv.
Desuden ville foreningen invitere de ”gamle” voksne, som har været i grupperne førhen. Tina vil prøve at sørge for nogle kontaktoplysninger på de ”gamle”, som bestyrelsen kan få.

 

 • Afgørelse om flytning af dag, fra tirsdag til onsdag.

Der blev talt lidt frem og tilbage om fordele og ulemper ved rullende dage og faste dage.
Beslutningen blev, at der i år 2016 skulle rulles på tirsdage, onsdage og torsdage.
Bestyrelsen udsender ny årsoversigt, og de tjekker med CAFA, om lokalerne er ledige.

 

 • Forslag til hjemmeside + Ris og Ros.

Der var stor tilfredshed med at have fået hjemmesiden op og stå.
Der er altid plads til forbedringer, og det vil bestyrelsen løbende arbejde på.
Kom gerne med input, hvis I har nogen.

 

 • Eventuelt

Der blev talt om, hvordan reglerne nu var med at medbringe børn til arrangementerne. Børn kan komme med ved arrangementer i Borup. Hvis der er overnatning i Borup, kan børn ikke overnatte, men de kan deltage i en del af arrangementet.

Bestyrelsen har fået lavet visitkort og flyvers, som deles ud. De enkelte medlemmer har derved mulighed for at gøre opmærksom på CC’s eksistens. Formålet med foreningen kan spredes mv.
Det rejste kortvarigt spørgsmålet, om målet er at gøre CC større. Denne debat må tages på et andet tidspunkt.
Men hvis de enkelte medlemmer gerne vil have en ny med på besøg i CC, skal bestyrelsen have besked, således at de kan koordinere, hvor mange nye der eventuelt kan komme på besøg af gangen. Det har hidtil ikke været noget problem.

 

 

 

Referent

 

Tina Bjørn Olsen

Konsulent