29-9-2014


Referat af Chance Changers´ generalforsamling den 29.9.14:

 

Tilstede var:

Martin Møller Frantzen, Anja Ohlsø, Lars Christian Schou, Kamilla Hansen, fra CAFA Susanne Katz og Tina Bjørn Olsen.

 

  • Valg af dirigent

Susanne Katz lod sig vælge til dirigent.

 

  • Valg af referent

Tina Bjørn Olsen lod sig vælge til referent.

 

  • Forslag til vedtægter

Forslag til vedtægterne og dagsorden for generalforsamlingen var på forhånd udsendt til de mulige medlemmer den 2.9.14 via facebook-gruppesiden.

Der var et ønske om, at vedtægterne blev gennemgået systematisk. Susanne Katz læste op, og de enkelte paragraffer blev forklaret og drøftet.

Der blev ændret følgende:

Det korrekte navn for gruppen er Chance Changers.

Der blev tilføjet til § 2 (formålsparagraffen), at gruppen også vil udbrede kendskabet til det at være anbragt ved f.eks. foredrag.

I forhold til § 4 (krav til dagsorden til generalforsamling) drøftede vi forskellen på punktet indkomne forslag og eventuelt. Det kan være vigtigt at være opmærksom på, at eventuelt ikke bruges til som et punkt, hvor der kan fremsættes en masse nye forslag. Hvis der fremsættes forslag under eventuelt, kan bestyrelsen vælge at lytte og på næstkommende bestyrelsesmøde drøfte, hvordan forslagene skal behandles.

I forhold til § 4 og § 5 blev det tilføjet, at indkaldelser også kan ske via gruppens kommende hjemmeside.

Omkring § 7 (økonomiparagraffen) drøftede vi, fordele og ulemper ved egen betaling. Generelt er holdningen, at der ikke skal betales til gruppens arrangementer, men hvis der skal arrangeres større ture, kan det være, at der opkræves et depositum, som hvert enkelt får retur, når de har været med på turen. Dette for at sikre at hvert enkelt medlem kun tilmelder sig, hvis de er sikre på at komme.

Susanne Katz vil ændre vedtægterne i overensstemmelse med ovenstående.

 

  • Forslag til budget

Da det er første generalforsamling, er det svært at fremlægge et budget, men der var enighed om at prioritere de månedlige møder. Ligesom der arbejdes med at søge tilskud fra diverse fonde, kommuner, virksomheder mv. til ture.

Ved næste generalforsamling kan dette punkt præciseres mere.

 

  • Valg af foreningens formand

Martin Møller Frantzen blev enstemmigt valgt.

 

  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Lars Christian Schou (primært website), Anja Ohlsø (primært facebooksiden) og Njal Malik Nielsen havde på forhånd accepteret valg til bestyrelsen (primært økonomiansvarlig).

 

  • Valg af revisor

Tina Bjørn Olsen fra CAFA blev valgt.

 

  • Eventuelt

Susanne Katz overrakte brev fra CAFAs direktør Per Jeppesen, hvor det fremgik, at gruppen får yderligere kr. 5000,- i støtte til aktiviteter.

Her ud over støtter CAFA i hele år 2014 og i hele år 2015 gruppen med kr. 1000,- pr. måned, og gruppen må altid låne og bruge CAFAs lokaler.

 

Der blev spurgt om, hvordan transportudgifterne til Borup og andre steder blev betalt. Martin Møller Frantzen svarede, at hvert enkelt medlem selv afholder transportudgiften frem til det sted, hvor det er aftalt, at gruppen mødes. Herfra er det gruppens udgift.

 

Der blev kort drøftet kontakt til Pressen, men det er noget bestyrelsen arbejder videre med. Gruppen vil meget gerne være med på CAFAs hjemmeside og lignende.

 

Der blev besluttet et navn til hjemmesiden Changers.dk. Lars Christian Schou arbejder videre med det.

 

 

Referent

 

Tina Bjørn Olsen

Konsulent