Vedtægter i foreningen Chance Changers


 

§1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Chance Changers.
Foreningen er hjemhørende i Lejre kommune.

 §2

Formål

Foreningens formål er at udgøre et netværk for mennesker, der har været anbragt eller fortsat er anbragt udenfor hjemmet jf. servicelovens bestemmelser.
Formålet søges opfyldt via møder og aktiviteter for medlemmerne, hvor de får mulighed for at være sammen og hygge sig og dele oplevelser samt for mulighed for at dele erfaringer og støtte hinanden.

 §3

Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, der er eller har været anbragt udenfor hjemmet, og som kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende nuværende vedtægter.

Medlemmer skal være fyldt 18 år, og primært optages medlemmer, der er fyldt 23 år.

Da der jf. §7 ikke opkræves kontingent, kan medlemmer slettes af bestyrelsen, hvis de ikke har deltaget i foreningens aktiviteter igennem 1 år.

 §4

Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang hvert år i september eller oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, pr e-mail, pr. SMS, på Facebook eller via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dags skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

 §5

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske på samme måder som den ordinære generalforsamling

 §6

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen består af et lige antal meldemmer, er det formandens stemme, der afgør stemmelighed.
Bestyrelsesmedlemmerne, vælges for 1 år ad gangen.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.

 §7

Økonomi

Der følger ikke af medlemskabet, at der skal betales kontingent.
Foreningens udgifter søges dækket af bevillinger fra virksomheder, fonde, offentlige myndigheder m.fl.

Derudover betaler medlemmerne eventuelt for de aktiviteter, der igangsættes, og som de deltager i. Ved planlægning af aktiviteter med høj egen betaling indgår bestyrelsen i dialog med medlemmerne herom.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 §8

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelses protokollen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sin ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 §9

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

 §10

Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hindanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.